İcra ve İflas Hukuku

hukuk-mandalinci-avukat

İCRA-İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır.

Avukatlık Büromuz gerçek ve tüzel kişilere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Tüm müvekkillerimizin alacağına mümkün olan en kısa sürede ve en az masraflı bir şekilde kavuşması temel hedefimizdir.

2004 yılından beri sürekli yönerge ve genelgeler ile düzenlenen kanun bütünlüğü yakından takip edilmesi gereken bir hizmet bütünlüğüdür. Ayrıca beraberinde Türk Ticaret Kanunlarının da yakından takip edilmesi ile beklenti yönünde sonuç alınabilir.

Avukatlık büromuzun sahip olduğu uygulama deneyimi tüm müvekkillerimizi zamanında ve sıkıntıya sokmadan gerek arabuluculuk ve çözüm hizmetleri ile gerekse alacak takibini borçlunun tüm menkul ve gayrimenkul değerlerinin takibi ile büyük bir titizlikle yapmaktayız. Ayrıca kambiyo kanunları çerçevesinde kıymetli evrakların kabulü öncesinde ve olası tahsili dönemindeki sıkıntıların en kısa sürede ve kayıpları minimize edecek şekilde tahsil etmekteyiz.

Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren Avukatlık Büromuz müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

Avukatlık Büromuzun İcra ve İflas Hukuku Alanında Uzman Olduğu Başlıca Konu ve Davalar:

 • İcra ceza davaları,
 • İcra mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar,
 • İflas davaları,
 • İflasın ertelenmesi davaları,
 • İhalenin feshi davaları,
 • İhtiyati haciz davası,
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri,
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Menfi tespit davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • İcra ihalelerine katılma,
 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
 • İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi,
 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi,
 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi,
 • Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi,
 • Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi,
 • Şirket kurtarma çalışmaları,
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi.