İmar Hukuku

real-estateburcu-280x132

İMAR HUKUKU

İmar hukuku, geniş anlamda gayrimenkul hukukunun pek çok dalıyla doğrudan ilişki içerisindedir.

Avukatlık büromuz, uygulama imar planları, nazım imar planlarının hukuki olarak değerlendirilmesi, gerektiğinde iptal ve durdurulması için yargıya başvurulması, yapı kullanma izin belgeleri konusunda yerel yönetimlerle yaşanan hukuki sorunlar, imar para cezaları ve diğer idari yaptırımlara karşı başvuru ve davaların açılması konularında müvekkillerine hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Avukatlık büromuz, yerleşme yerleri ile bu yerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun olup olmadığı konusunda çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun İmar Hukuku Alanında Uzman Olduğu Başlıca Konu ve Davalar:

 • İmar planı davalarında vekillik,
 • İmar planlarının kesinleşmesi, iptali ve yürütülmesinin durdurulması davalarında vekillik, Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarında vekillik,
 • Belediye imar planları ve iskân işlemleri konusunda bilgilendirmeler,
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni başvuruları,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi, iptal davaları açılması,
 • İmar affı başvuruları,
 • 1/5000  ve daha üst ölçekli nazım imar planlarına yönelik itirazların yapılması, lejant revizyonu ve diğer idari başvuruların hazırlanması ve bu işlemlerden kaynaklanan iptal davaları,
 • 1/25000 ve daha üst ölçekli çevre düzeni planlarına karşı açılacak  iptal ve tam yargı davaları,
 • 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve plan revizyonu, başvurularının hazırlanması ve   bu planlara karşı itirazların   yapılması ile bu planlardan kaynaklanan  iptal ve tam yargı davaları,
 • İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan  parselizasyon işlemlerine karşı açılacak iptal davaları,
 • İmar mevzuatından kaynaklanan diğer dava ve işler.