Miras Hukuku

miras hukuk

MİRAS HUKUKU

Avukatlık büromuz miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Avukatlık büromuzda vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecrimisil, ve benzeri tüm miras hukuku konularında uzman hizmet verilmektedir. Ayrıca mirasçılar adına vakıf kurulması veya miras mallarının yönetimi ile ilgili vakıf kurulması işlemleri ve benzer diğer miras uyuşmazlık durumlarına ilişkin hukuki temsil ve taraflar adına görüşmelere katılma, dava durumlarında avukatlık ve hazırlık aşamasında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Miras hukukunda uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar genelde mirasçılar (varisler) arasında anlaşamamazlıktan kaynaklanmaktadır. Hukuk ve danışmanlık ofisimiz mahkemede dava işlemlerine başlamadan önce varisler arasında uzlaşma sağlanması için arabuluculuk hizmeti de vermektedir. İhtilafların çözümünde, tüm mirasçılarla bir araya gelinerek taraflar arasında tekrar iletişim ve görüşmeler sağlamak, konuyu mahkemeye taşımaktan daha olumlu bir seçenektir. Bu görüş açısından yola çıkarak birçok ihtilafın arabuluculukla tatlıya bağlanması başarılmıştır. İhtilafın taraflar arasında uzlaşarak çözülmesi hem masraflar hem de mirasçılar arasındaki akrabalık bağı açısından daha makul ve olumlu olmaktadır. Tüm çabalara rağmen yargıya intikal kaçınılmaz olduğu durumlarda davanın en hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanması için tüm işlemleri büyük bir titizlikle ve hassasiyetle takip etmekteyiz.

Avukatlık Büromuzun Miras Hukuku Alanında Uzman Olduğu Başlıca Konu ve Davalar:

 • Tereke tespit davası,
 • Terekeye mümessil atanması davası,
 • Tereke tedbirlerinin alınması davaları,
 • Veraset ilamı alınması, mirasçılık belgesi (veraset) davaları,
 • Vasiyetnamenin iptali davaları (vasiyetnamenin tenfizi davaları),
 • Tenkis davası (denkleştirme davası) açılması,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası,
 • Mirasın reddi davası açılması,
 • Mirastan ve mirasçılıktan çıkarılmaya karşı itiraz davalarının açılması,
 • Miras sebebi ile istihkak davalarının açılması,
 • Mirasın taksimi davalarının açılması,
 • Muris muvazaası davaları açılması,
 • İzale-i şüyuu (ortaklığın giderilmesi) davalarının açılması,
 • İştirak halinde mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesi ve mülk paylaşımı davalarının açılması.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 • “Vasiyetname” hazırlanması,
 • “Miras’dan ıskat sözleşmesi” hazırlanması,
 • “Mirasçılık sözleşmesi” hazırlanması,
 • “Tek taraflı ve çift taraflı mirastan feragat sözleşmelerinin” hazırlanması,
 • “Miras taksim sözleşmelerinin” / “Miras paylaşım sözleşmelerinin” hazırlanması,
 • “Mirastan feragat sözleşmesi” hazırlanması,
 • “Miras hissesinin temliki sözleşmesinin” ihtiyaç ve istekler doğrultusunda hazırlanması,
 • “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi”
 • Önceden hazırlanmış sözleşmelerin imza öncesinde müvekkil adına beklenti ve menfaatlerine uygunluk analizinin yapılması,
 • Tapu işlemleri,
 • İntikal işlemleri.

Avukatlık büromuz miras hukuku konusu içinde olan açılmış olan ve açılacak yukarıdaki listede olmayan davaların açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında ve miras hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.